Mesto Žilina odpredá 4 ks hliníkových diskov Audi 7,5×17 H2 ET26 spolu so zimnými pneumatikami Nokian 235/60/R17. 

Predaj a prenájom

Mesto Žilina odpredá 4 ks hliníkových diskov Audi 7,5×17 H2 ET26 spolu so zimnými pneumatikami Nokian 235/60/R17.  Kúpna cena – bude vybratá najvyššia ponúkaná cena. Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom: „predaj – 4 ks hliníkových diskov Audi 7,5×17 H2 ET26 – neotvárať“. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: do 18.07 2023, do 09,00 hod. Ponuka záujemcu musí obsahovať: jednoznačnú identifikáciu záujemcu spolu s uvedením telefonického a emailového kontaktu, záväzný návrh kúpnej ceny. Záujemca predloží súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku na kúpu. Kontakt jozef.bela@zilina.sk, 041/7063612.