Materská škola, Študentská oznamuje voľné pracovné miesto - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Študentská 15/3,  010 03 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ/ka materskej školy )

Predpokladaný termín nástupu: 01.02.2022

úväzok : plný

Základné požiadavky : kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy-kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona č.138/20219 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č.1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky :

Stručná charakteristika:

výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, učiteľ  pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Platové podmienky sú určené v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť písomnou formou

do  20.01.2022 na adresu :
Materská škola
Študentská 15/3
010 03  Žilina

alebo  e-mail : msstudentskazilina@gmail.com

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru .Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.