Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina - voľné pracovné miesto – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie 

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto,

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Termín nástupu :  01.februára 2024

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.173/2023 Z . z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky :

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť emailom do 22.01.2024
e-mail : Katarina.Fulkova@zilina.sk

T.č.:0417063415