Materská škola, Nám. Janka Borodáča6, 010 08 Žilina, hľadá do školskej kuchyne kuchárku

Zamestnanie v samospráve

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Voľné pracovné miesto od 07.04.2021

Kontakt: 041/5253496 mail:msborodacaza@msborodacaza.sk