Materská škola, Kultúrna ulica prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku na plný úväzok

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Kultúrna ulica  284/11, Žilina prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku na  plný úväzok s predpokladaným nástupom do práce od 01.09. 2022.

Zoznam požadovaných dokladov:

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny : v súlade so zákonom č.553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Úplné stredné odborné vzdelanie – učiteľstvo pre materské školy

Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa – predškolská a elementárna pedagogika

Požadované doklady posielajte od 18.08.2022 do 24.08.2022  na adresu ,alebo email materskej školy
Materská škola
Kultúrna ulica 284/11
010 03 Žilina

alebo

e-mailom: skolkazastranie@gmail.com

Predpokladaný termín výberového konania je 31.08. 2022