Materská škola, Kultúrna ulica oznamuje voľné pracovné miesto - PEDAGOGICKÝ ASISTENT – národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Zamestnanie v samospráve

Organizácia :

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11 , 010 03 Žilina

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozíciaPEDAGOGICKÝ  ASISTENT – národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástupu01.09.2021

Základné požiadavky :

Ďalšie požiadavky:

Ďalšie informácie na : 0904 526 999

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : skolkazastranie@gmail.com , písomnou formou na adresu: Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina ,alebo osobne riaditeľke školy – do 31.08. 2021.