Materská škola, Dedinská oznamuje voľné pracovné miesto - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Dedinská 1/1,  010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Predpokladaný termín nástupu  30.08.2021

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky :

Stručná charakteristika:

výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, učiteľ  pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť písomnou formou

do 16.07. 2021  na adresu :

Materská škola

Dedinská 1/1

010 01  Žilina

alebo na e-mail : ms.strazov@gmail.com

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov,.