Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predaj a prenájom

Mesto  Žilina vo vzťahu k predaju osobného motorového vozidla AUDI A8 Long zverejňuje nasledovné informácie: