Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predaj a prenájom

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie :

• Predmet prevodu : pozemky v kat. území Žilina : parc. č. KN-C 5816/10, ostatná plocha o výmere 8 m2 , KN-C 5816/2, zast. pl. a nádvorie o výmere 48 m2, KN-C 5807/180, zast. pl. a nádvorie o výmere 214 m2, KN-C 5589/20, zast. pl. a nádvorie o výmere 360 m2, KN-C 7616/5, zast. pl. a nádvorie o výmere 329 m2, KN-C 7616/4, zast. pl. a nádvorie o výmere 54 m2, KN-C 7613/2, zast. pl. a nádvorie o výmere 48 m2,

Kat. územie : Závodie, parc. č. KN-C 2330/101, ostatná plocha o výmere 353 m2

• Právny titul : Zámenná zmluva ŽSK č. 608/2021/RÚ (zverejnená na www.zilina.sk)

• Prevod vlastníctva : 11.02.2022, číslo vkladu : V 13386/2021, nadobúdateľ : Žilinský samosprávny kraj, so sídlom Komenského 48 Žilina, IČO: 37 808 427