Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predaj a prenájom

Č. j. 20124/2023/ZP9-OSVPaŽP-Cis

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje  v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

predmet prevodu – sortimenty surového dreva

právny titul/nadobúdateľ

Faktúra  č. 20230272  (zverejnené na www.zilina.sk)

  1. Bioforest, Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO 46691731

Prevod vlastníctva: dátum zdaniteľného plnenia 04.12.2023, dátum splatnosti  18.12.2023