Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predaj a prenájom

Č. j. 18779/2023/ZP8-OSVPaŽP-Cis
Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:
predmet prevodu – sortimenty surového dreva v množstve 36.48 m3
právny titul/nadobúdateľ
Faktúra č. 20230274 (zverejnené na www.zilina.sk)

  1. Anna Čimborová, Kalinov 1530, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO 37588044
    Prevod vlastníctva: dátum zdaniteľného plnenia 06.12.2023, dátum splatnosti 20.12.2023