Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Č. j. 10654/2023-OSVPaŽP-Cis

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje  v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

predmet prevodu – sortimenty surového dreva

právny titul/nadobúdateľ

Faktúry  č. 20230147, 20230151, 20230159  (zverejnené na www.zilina.sk)

  1. Anna Čimborová, Kalinov 1530, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO 37588044

Prevod vlastníctva: dátum zdaniteľného plnenia 15.08.2023, dátum splatnosti  29.08.2023