Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predaj a prenájom

Č. j. 7720/2023-118963/2023-OSVPaŽP-Cis

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje  v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

predmet prevodu – sortimenty surového dreva

právny titul/nadobúdateľ

Faktúra č.20230068  (zverejnená na www.zilina.sk)

  1. BIOFOREST s.r.o., Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava, IČO 46691731

Prevod vlastníctva: dátum zdaniteľného plnenia 06.04.2023, dátum splatnosti  20.04.2023