Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predaj a prenájom

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie: