Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predaj a prenájom

Predmet prevodu: spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 7771 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1786 m2, zapísanej na LV č. 10286, vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálny odbor, obec  Žilina, okres  Žilina, katastrálne územie Žilina vo výške 90/10222-in

Právny titul: Kúpna zmluva č. 17/2022 (zverejnená na www.zilina.sk)

Prevod vlastníctva: 07.04.2022, číslo vkladu V 2389/2022, nadobúdateľ:

Venetianer Tomáš, rod. Venetianer,  bytom Piešťanská 2991/2, 010 08 Žilina