Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predaj a prenájom

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie:

• Predmet prevodu : pozemok parc. č. KN-C 6146/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2 v katastrálnom

území Žilina

• Právny titul : Kúpna zmluva č. 12/2022 (zverejnená na www.zilina.sk)

• Prevod vlastníctva : 08.03.2022, číslo vkladu: V 1209/2022, nadobúdateľ : NASA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 405 850,

so sídlom V.Spanyola 1729/23 Žilina

 

 

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie:

• Predmet prevodu: pozemky parc. č.KN-C 1390/205, orná pôda o výmere 235 m2, parc. č. KN-C 1391/88, zastavaná plocha

a nádvorie o výmere 39 m2 v katastrálnom území Bytčica

• Právny titul : Zámenná zmluva č. 19/2022, (zverejnená na www.zilina.sk)

• Prevod vlastníctva : 24.03.2022, číslo vkladu : V 1853/2022, nadobúdateľ : Ing. Marek Tóth, bytom Smreková 3094/15 Žilina