Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predaj a prenájom

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie:

• predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Žilina, parc. č. KN-C 1248/2 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2

• právny titul : kúpna zmluva č. 71/2022 (zverejnená na www.zilina.sk)

• prevod vlastníctva: 18.03.2022, číslo vkladu: V 1610/2022, nadobúdateľ : Tomáš Vnuk, bytom Sirotárska141/2 Žilina.

 

• predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Závodie, parc. č. KN-C 328/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2

• právny titul: kúpna zmluva 30/2022 (zverejnená na www.zilina.sk)

• prevod vlastníctva: 23.03.2022, číslo vkladu V 1612/2022, nadobúdatelia: MUDr. Mária Lalinská, bytom M. Hatalu 2159/36 Dolný Kubín v podiele ½-ca a

Ing. Miroslav Kružel s manž. Katarínou Kruželovou RSc, obaja bytom D. Dlabača 976/6 Žilina v podiele ½-ca (BSM).