Informácia k Uzneseniu č. 69/2022 k Vyhláseniu mesta Žilina k situácii na Ukrajine na žiadosť Mestského zastupiteľstva v Žiline

Bezpečnosť

Za sprístupnenie a správu OS CO (ochranných stavieb civilnej ochrany) bude zodpovedná osoba, ktorá bude menovaná rozhodnutím krízového štábu mesta Žilina v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

Vo vlastníctve mesta je 24 ochranných stavieb civilnej ochrany, z toho 14 odolných a 10 plynotesných. Najväčší mestský úkryt sa nachádza pod ul. J. Fándlyho s kapacitou viac ako 500 obyvateľov. OS CO sú použiteľné. Vykonávajú sa na nich pravidelné predpísané práce – údržba, vetranie, maľovanie atď. Filtroventilačné zariadenia, elektrické zariadenia aj sociálne zariadenia sú funkčné.

Každá OS CO by mala obyvateľom poskytnúť úplné bezpečie pred vonkajším ohrozením. Stavby sú plynotesné, majú zabezpečenú dodávku filtrovaného vzduchu. Obyvateľom by mali poskytnúť dlhodobé ubytovanie minimálne na 5 dní. V súčasnosti sa niektoré kryty využívajú aj na iné účely.

AKO SA SPRÁVAŤ V ÚKRYTE (OS CO)

ÚKRYTOVÁ BATOŽINA

Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: do 10 kg pre deti a do 15 kg pre dospelých.

Obsah úkrytovej batožiny:

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:

ZÁSADY SPRÁVANIA SA, VYKONANIA POSTUPOV A ČINNOSTÍ PRI VZNIKU MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

Oznámenie o vzniku mimoriadnej udalosti

Hlásna služba – upozornenie spustením sirén

Všeobecné ohrozenie sa ohlasuje dvojminútovým kolísavým tónom sirén. Sirény sú rozmiestnené, tak aby boli upozornení všetci občania mesta Žilina. Informácia môže byť doplnená hovorovou informáciou. Napríklad, ak by došlo k úniku nebezpečnej chemickej látky, je možné spustenie sirény podporiť aj slovnou informáciou – „Pozor, únik chlóru“.

Režimové opatrenia (zásady správania sa) pri vzniku mimoriadnych udalostí (vojnový konflikt, únik radiácie a pod.) budú určené v zmysle usmernení z pozície Úradu vlády, jednotlivých dotknutých ministerstiev a dotknutých štátnych orgánov.

KONTAKTY DOTKNUTÝCH OSÔB

Kontaktné osoby, ktoré budú poskytovať aktuálne informácie a vykonávať koordináciu v prípade vojnového konfliktu alebo ekologickej katastrofy budú osoby určené rozhodnutím krízového štábe mesta Žilina v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie.

KONTAKTY NA LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA

Aktuálne kontakty, ktoré budú poskytovať aktuálne informácie a režimové opatrenia v prípade vojnového konfliktu alebo ekologickej katastrofy budú zverejnené v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie vo všetkých dostupných komunikačných prostriedkoch.