50. VÝROČIE ZALOŽENIA ZŠ, LICHARDOVA 24, ŽILINA

V školskom roku 2020/2021 oslavuje naša škola 50. výročie svojho vzniku. Jej bránami počas polstoročia prešli tisícky detí a stovky učiteľov. Ako plynul čas, menila škola svoju tvár zvonku aj zvnútra a to modernizáciou odborných učební, oddychovou zónou ako aj obnovou zariadenia   všetkých  priestorov.

Päťdesiatročné jubileum našej školy bolo príležitosťou zamyslieť sa nad jej doterajšími výsledkami, ako aj nad ďalšími perspektívami.

Toto jubileum  sme si pripomenuli stretnutím a vystúpením našich žiakov v aule školy 17. júna 2021 za prítomnosti pána primátora Mgr. Petra Fiabáneho, zástupcov odboru školstva, ŠŠI a OU.

Hostia mali možnosť otvoriť zborník – Pamätnicu života tejto školy, listovať v nej, hľadať a objavovať všetko to dobré, čo sa za tie roky urobilo, pospomínať na tých, ktorí tu boli a zanechali tu svoj rukopis, vzdať úctu tým, ktorým čas už sfarbil vlasy na bielo a na ich tvárach statočná práca a život vyryli hlboké ornamenty.

Chceli by sme vysloviť nádej, že naša škola bude naďalej šíriteľom vzdelania a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov.

Mgr. Pavlovičová Ida, riaditeľka školy