Oznam: Zber škodlivých látok

Odvoz odpadu počas sviatkovOdvoz odpadu počas sviatkov

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že od 25. 11. do 09. 12. 2023 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivých látok.

Komodity ako: odpadové farby, rozpúšťadlá, lepidlá, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, brzdové kvapaliny, oleje či olejové filtre, kyseliny, pesticídy, kyseliny, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť môžu občania bezplatne priniesť v určenom čase na uvedené stojisko.

Odpad môžu odovzdať len fyzické osoby – nepodnikatelia (max. 5 kg na 1 osobu).

Rozmiestnenie kontajnerov a časový harmonogram zberu nájdete v prílohe.