Komunitné centrum "HÁJIK", Korzo 35, 010 15 Žilina

Súradnice LAT: 49.2216588
Súradnice LNG: 18.742528
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľuboslava Kanošová

Mesto Žilina, za finančnej podpory Nadácie KIA, otvorilo dňa 1.augusta 2020 Komunitné centrum „HÁJIK“.

Komunitné centrum vytvorilo, v lokalite sídliska Hájik, aktívnu sieť pomoci, v rámci ktorej úzko spolupracuje s :

Komunitné centrum, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

a) poskytuje

b) vykonáva sa preventívna aktivita,

c) zabezpečuje sa záujmová činnosť.

V komunitnom centre sa vykonáva :

Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať :

Mesto Žilina je od 01.06.2016 zapojené do Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach I“, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, realizovaný v rokoch 2012 až 2015. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizoval do júna 2019. V nadväznosti na tento národný projekt sa mesto Žilina zapojilo (január 2020) aj do ďalšieho pokračovania projektu s názvom „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ (TSP II). V rámci tohto projektu sa vytvorili ďalšie tri pracovné miesta na pozíciu terénny sociálny pracovník, čo je veľkým prínosom pre skvalitnenie a podporu terénnej sociálnej práce na území mesta Žilina.

Komunitné centrum je otvorené v pracovných dňoch – PONDELOK / PIATOK od 07:30 h. do 15:30 h.

Mailová adresa : kc.hajik@gmail.com