Odstránenie zábran na pozemnej komunikácii Do Rosiny

51117333374_6c4a8fc25c_c51117333374_6c4a8fc25c_c

Žilinská samospráva vo štvrtok 15. apríla v ranných hodinách odstránila zábrany, ktoré tvorili prekážku cestnej premávky na pozemnej komunikácii Do Rosiny spájajúcej mestskú časť Bytčica s obcou Rosina. Zátarasy boli na ceste umiestnené dlhodobo, niekoľko rokov občanom znemožňovali prejazd a vodiči tak využívali okolité miestne komunikácie v obytnej zóne.

Práve časť obmedzenej komunikácie dlhodobo slúžila ako súčasť dopravného systému aj v rámci mestskej časti Bytčica. Mesto Žilina v danej veci neustále aktívne konalo a prekážky cestnej premávky sa už pokúšalo odstrániť aj v minulosti. Umiestnením prekážok na vozovku došlo k narušeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ako aj k znemožneniu vykonávania údržby. Podľa názoru mesta cestná komunikácia je verejne prístupná miestna komunikácia, ktorú mesto Žilina vedie v technickej evidencii (pasporte) miestnych komunikácií a dopravných objektov.

Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, oddelenie dopravy je podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) príslušný orgán miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií (cestný správny orgán) a zároveň správca miestnych komunikácií na území mesta Žilina, preto v uvedenej veci aktívne konalo.

Podľa § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 8/2009 Z. z. (zákon o cestnej premávke) je „prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov“. Následne podľa § 43 ods. 1 prvej vety zákona č. 8/2009 Z. z. ten, „kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty“. V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), „nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu a premávku na nich, ani sťažovať ich údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia uloží príslušný cestný správny orgán po dohode so zúčastnenými orgánmi nevyhnutné opatrenia; pritom môže byť tiež rozhodnuté po predchádzajúcom upozornení toho, kto ohrozenie vyvolal, o tom, že potrebné opatrenia sa vykonajú na jeho náklad“.

Na základe uvedeného mesto ako príslušný správca komunikácie v rámci svojej kompetencie zábrany z cestnej komunikácie odstránilo vo štvrtok 15. apríla. Medzičasom boli zábrany na cestu Do Rosiny opäť umiestnené. Samospráva bude ďalej postupovať v zmysle platnej legislatívy tak, aby bola uvedená miestna komunikácia prejazdná.