Odídenci z Ukrajiny - užitočné informácie

Veľkokapacitné centrumVeľkokapacitné centrum
UPOZORNENIE: Žiadatelia o príspevok za ubytovanie odídenca si musia overovať aktuálne informácie a tlačivá na stránke Ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie. Vzory tlačív sa menili! Mesto Žilina od vzniku vojenského konfliktu na Ukrajine v maximálnej možnej miere spolupracuje na riešení utečeneckej krízy na území mesta Žilina. Samospráva ako okresný koordinátor pomoci ľuďom z vojnou zasiahnutej Ukrajiny spolupracuje s iniciatívou Žilina pomáha Ukrajine, Ukrajinským komunitným centrom, Slovenským červeným krížom, Campom Žilina, ale aj s množstvom dobrovoľníkov. Pomocnú ruku utečencom neváhali podať ani Žilinčania, či už poskytnutím bezplatného ubytovania, finančnou pomocou alebo kúpou potravín, drogérie a iných nevyhnutných vecí. Asistenčné centrum pomoci pre ľudí z Ukrajiny na Poštovej ul. 1 (budova Biznis centra) Ministerstvo vnútra zriadilo 8. apríla 2022 na Poštovej ulici asistenčné centrum, kde ľudia z Ukrajiny vybavia všetko potrebné na jednom mieste. Nachádzajú sa tu pracoviská cudzineckej polície, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny i mestského úradu. Utečenci si tu môžu naraz vybaviť štatút dočasného útočiska, požiadať o dávku hmotnej núdzi a získať všetky potrebné informácie. Po Michalovciach, Humennom, Nitre a Bratislave ide o piate takéto centrum na Slovensku. Veľkokapacitné centrum (pracovisko polície a úradu práce) je otvorené pondelok – nedeľa od 7.00 do 19.00 hod. Na pracovisku mestského úradu môžu odídenci získať informácie o meste, možnostiach zaradenia detí do školskej dochádzky, zdravotnej starostlivosti a iné. Žilinčania na tomto mieste môžu podať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku za ubytovanie odídenca.  Pracovisko mestského úradu je vo veľkokapacitnom centre otvorené v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hod. Kontakt: +421 917 393 616, pomocua@zilina.sk. Nahlásenie pobytu Ukrajincov Upozorňujeme občanov, ktorí poskytujú ubytovanie utečencom z Ukrajiny, že majú povinnosť informovať mestský úrad o údajoch ubytovaných. Nahlásiť je potrebné mená a priezviská ubytovaných utečencov, počet dospelých, počet detí a presnú adresu, v ktorej sa poskytuje ubytovanie a kontakt na ubytovateľa. Informácie je potrebné odovzdať buď e-mailom na: pomocua@zilina.sk, telefonicky na čísle: 0917 393 616, prípadne osobne na pracovisku Mestského úradu vo veľkokapacitnom centre. Informáciu je potrebné poskytnúť aj po odchode ubytovaných. UPOZORNENIE: Odídenci, ktorí menili bydlisko na území mesta Žilina, musia zmenu bydliska nahlásiť na referáte evidencie obyvateľov v budove Europalace na Vlčinciach (Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina).  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku za ubytovanie odídenca Ľudia, ktorí poskytnú odídencom z Ukrajiny bezplatné ubytovanie na území mesta Žilina, môžu požiadať o príspevok za ubytovanie. Žiadosť a ďalšie dokumenty je potrebné doručiť na pracovisko mestského úradu vo veľkokapacitnom centre na Poštovej ulici vždy do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Potrebné dokumenty:
 • zmluva o poskytnutí ubytovania
 • čestné vyhlásenie oprávnenej osoby
 • prehľad o uplatnených príspevkov za kalendárny mesiac
 • výkaz oprávnenej FO o výške príspevku za ubytovanie odídenca
 • kópia dokladu odídenca o dočasnom útočisku
Príspevok sa poskytuje vo výške:
 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
Odídenec, ktorému sa poskytuje bezplatné ubytovanie, je povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne túto skutočnosť oznámiť obci (pracovisko mestského úradu vo veľkokapacitnom centre na Poštovej ulici 1. Všetky potrebné tlačivá a informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie. Ako môžem pomôcť? Kde nájdem pomoc?
 • Finančná pomoc: finančne môžete prispieť na transparentný účet mesta Žilina. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pomoc odídencom v núdzi žijúcim na území nášho mesta. Správcom účtu je Nadácia mesta Žilina. Číslo transparentného účtu je SK71 0200 0000 0045 7504 6155.
 • Ubytovanie: ubytovacích kapacít pre odídencov z Ukrajiny je stále nedostatok. Ľudia, ktorí majú možnosť poskytnúť bezplatné ubytovanie, sa môžu prihlásiť e-mailom na: okr.zilina.za@minv.sk. V správe je potrebné uviesť: vaše kontaktné údaje, lokalitu, kde sa ubytovanie nachádza, o aký druh ubytovania ide a pre aký počet osôb. Osobám, ktoré poskytnú dočasné ubytovanie odídencom je garantovaný príspevok 7 eur/noc na dospelú osobu a 3,50 eura/noc na dieťa. Pre krátkodobé ubytovanie slúžia v meste núdzové veľkokapacitné ubytovne v priestoroch na ZŠ Hollého v správe mesta Žilina a Camp Žilina na ulici Alexandra Rudnaya v správe súkromnej spoločnosti.
 • Materiálna pomoc: trvanlivé potraviny, oblečenie, drogéria, hračky, školské potreby a iné si každý deň vyzdvihnú desiatky Ukrajincov, ktorí sú na túto pomoc naozaj odkázaní. Žilinčania môžu materiálnu pomoc odovzdať na dvoch miestach. Rovnako si tu môžu vyzdvihnúť pomoc odídenci.
  • Ukrajinský dom – Štúrova ul. 10 v centre Žiliny, otváracie hodiny: pondelok – piatok, 8.30 hod. – do 16.30 hod., kontakt: 0917 057 065.
  • Ukrainska Spilka – Poštová ul. 1 na Vlčinciach, otváracie hodiny: pondelok – sobota, 8.00 – 16.30 hod., kontakt: 0914 251 691.
 • Dobrovoľnícka pomoc: ako dobrovoľník je možné pomáhať v skladoch, výdajniach potravín či priamo na ubytovni. Prihlásiť sa môžete tu:
  • Ukrajinský dom – tel. číslo: 0917 057 065, uadomza@com
  • Ukrainska Spilka / Camp Žilina – prihlasovací formulár nájdete na: campzilina.sk.
Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine – od 25. 4. je centrum ZRUŠENÉ Mestský krízový štáb zriadil 7. marca 2022 na ulici Horný val 24 Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine. V centre mohli odídenci získať všeobecné informácie o zdravotnej starostlivosti, možnostiach ubytovania, školskej dochádzky, sociálnych dávok či vybavenia potrebných dokladov. Žilinčania v centre prihlasovali Ukrajincov, ktorým poskytli bezplatne ubytovanie a tiež sa mohli informovať o dobrovoľníckej práci alebo finančnej a materiálnej pomoci.