IOMO – Integrované obslužné miesto občana

IOMO – Integrované obslužné miesto občana, Vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

Legislatíva

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) definuje v zmyle § 5, ods. 4 nasledovne:  „Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú úradnú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky.“

Zákon o e-Governmente ďalej uvádza, že prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonávať zaručenú konverziu (§ 35 ods. 2) a elektronicky komunikovať s orgánom verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj vykonávať ďalšie činnosti, ak tak ustanoví zákon. Integrované obslužné miesto:

a) prevádzkuje obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach, ktoré sú matričným úradom,

b) môže prevádzkovať iný orgán verejnej moci, ako je uvedený v písmene a), alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.