Odborné ošetrenie vybraných stromov v meste

LesoparkLesopark
Žilinská samospráva pripravuje v mesiacoch august a september odborné arboristiké ošetrenie vybraných stromov v meste. Aktuálne sa pripravuje verejné obstarávanie na realizáciu ošetrenia v zmysle platných  arboristických štandardov pre 100 stromov, ktoré boli vybrané z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti ako najrizikovejšie miesta. Dynamické väzby budú inštalované na približne 80 stromov. Odborné ošetrenie drevín sa uskutoční najmä v centrálnej mestskej zóne, na námestiach, v okolí škôl a parkov. Ako podklad pre hodnotenie stromov má mesto vypracovaný dokument starostlivosti o dreviny.    Ešte koncom júna arboristi Ján Supuka, Martin Moravčík a Tomáš Paňák inštalovali dobrovoľne so súhlasom oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Žiline korunové istenie na stromy v Parku Ľudovíta Štúra. Mohutné červené duby, javory aj lipy boli v minulosti nevhodne zrezané a dnes hrozí vylomenie mnohých konárov. Arboristi preto vybrali stromy v najhoršom stave nad obľúbenými detskými ihriskami a zabezpečili financie na ich zaistenie. Nadácia PROMA FOR PEOPLE nakúpila špeciálne lana, tzv. dynamické väzby a arboristi ich zadarmo inštalovali do korún stromov. Mesto uvedenú dobrovoľnícku iniciatívu privítalo a ošetrenie povolilo. Zabezpečené boli zatiaľ dva duby, arboristi ale plánujú inštalovať v priebehu leta v parku istenie na ďalšie tri javory a jeden vzácny ľaliovník tulipánokvetý pri soche Ľudovíta Štúra. Mimo územia parku sa rozhodli zabezpečiť aj ikonickú borovicu lesnú pred Paľovou búdou oproti Žilinskej univerzite. Žilinská samospráva realizovala v máji na základe rozhodnutia Okresného úradu Žilina ošetrenie ďalších 12 chránených stromov. Išlo o dreviny druhu lipa malolistá na Kysuckej ceste či medzi komunikáciami Rajecká a Bytčická. Práce na bezpečnostných, zdravotných a redukčných rezoch vykonal certifikovaný odborník s využitím stromolezeckej techniky. Ošetrenie bolo realizované najmä z dôvodu, že stromy boli v zlom zdravotnom stave a vykazovali známky zanedbanej starostlivosti. Dôsledkom toho bol výskyt suchých kostrových konárov, čím bola znížená fyziologická a estetická hodnota stromov. Na drevinách sa po rezoch aplikovali bezpečnostné väzby. Samospráva nemá legislatívnu povinnosť sa o predmetné dreviny starať, keďže nerastú na pozemkoch vo vlastníctve mesta a starostlivosť by mal zabezpečovať štát cez svoje odborné organizácie. Starostlivosť o zeleň a verejný priestor je však dlhodobou prioritou vedenia mesta, úrad preto vybavil súhlas na ošetrenie stromov a zabezpečil zafinancovanie zo spoločenskej hodnoty drevín. Aktuálne sa uskutočňuje kontrola stromov, ktoré sú v havarijnom stave alebo pôjdu do rozhodnutia na výrub v mimovegetačnom období. Postupne sú zadávané správcovi zelene na výrub. Podkladom pre kontrolu je spracovaný Dokument starostlivosti o dreviny a prioritne sa kontrolujú plochy v zmysle dokumentu Optimalizácia údržby zelene v meste Žilina podľa rozdelenia do tried I, II, III 2.3. Rozdelenie plôch podľa prevádzkovej náročnosti je trieda I. – stromy v uličných stromoradiach a na parkoviskách, parky, vyhradená zeleň (zeleň školských areálov), trieda II. – plochy verejnej zelene, sídlisková zeleň, zeleň vnútroblokov a medziblokov, cintoríny, trieda III. – okrajové časti areálov, lesoparky a parkové lesy. V triede II. Ide o plochy, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti 1,5 násobku výšky porastu od komunikácií a rekreačne využívaných plôch.