Občania sa môžu vyjadriť k revitalizácii sídliska Vlčince II

Vizualizácia štúdieVizualizácia štúdie
Obyvatelia sídliska Vlčince II majú príležitosť vyjadriť sa k návrhu urbanistickej štúdie revitalizácie verejného priestoru na danom sídlisku. Za týmto účelom sa dňa 8. decembra 2022 uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi sídliska Vlčince II v priestoroch Denného centra pre seniorov na Námestí J. Borodáča, kde bola predstavená urbanistická štúdia k revitalizácii verejných priestorov na sídlisku. Jej zámerom je navrhnúť koncepciu revitalizácie sídliska, ktorá bude podkladom pre prípravu budúcich dielčích projektových dokumentácií. Cieľom je komplexný dokument zahŕňajúci a prepájajúci riešenia verejných priestranstiev sídliska na viacerých úrovniach so zachovaním jeho prírodných daností, ich zvýraznením a citlivým dotvorením obytného prostredia, tak aby bolo prostredie sídliska funkčne a esteticky vyvážené. V prípade doplňujúcich podnetov, resp. nejasností, môžu občania kontaktovať priamo Útvar hlavného architekta mesta Žilina e-mailom na: uha@zilina.sk alebo môžu svoje podnety odovzdať na podateľni ÚHA (Horný Val 67/24) v termíne do 20. decembra 2022, do 14.00 hod. Ďalšie potrebné informácie sú dostupné na: https://uha.zilina.sk/aktuality/vyjadrite-sa-k-navrhu-revitalizacie-sidliska-vlcince-ii/.