Novozvolený primátor Fiabáne sa ujal funkcie, sľub zložili aj noví mestskí poslanci

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v ŽilineUstanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Zložením sľubu novozvoleného primátora a prevzatím insígnií mesta sa v utorok 22. novembra ujal funkcie primátora Žiliny na nasledujúce štvorročné obdobie Peter Fiabáne. Na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve zložilo sľub aj všetkých 31 zvolených mestských poslancov.  

V pracovnej časti mestskí poslanci odsúhlasili návrh primátora na poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. Nasledujúce obdobie to bude Ján Ničík. V mestskom parlamente bude pracovať spolu 31 poslancov, 23 z nich pôsobilo v zastupiteľstve aj v uplynulom volebnom období, osem je nových.

Mestské zastupiteľstvo schválilo a zaradilo 31 poslancov do jednotlivých výborov v mestských častiach. Z ôsmych volebných obvodov v meste je najpočetnejší obvod sídliska Vlčince, ktorý tvorí až sedem poslancov, zhodne po päť poslancov majú obvody Hliny I – IV, Staré mesto a Solinky. Výkonom funkcie sobášiaceho poverilo zastupiteľstvo 16 poslancov: Ľubomíra Bechného, Denisa Cádera, Petra Cibulku, Karola Čepca, Branislava Delinčáka, Janku Filipovú, Patrika Gromu, Karola Haasa, Dominika Hriníka, Ľudmilu Chodelkovú, Jozefa Juriša, Dušana Maňáka, Vladimíra Randu, Jána Rzeszota, Antona Trnovca a Soňu Turčányiovú.

Mestskí poslanci by mali podľa schváleného harmonogramu zasadať v roku 2023 v nasledujúcich termínoch: 21. februára, 25. apríla, 27. júna, 26. septembra a 5. decembra. O zmene termínu zasadnutia spolu s odôvodnením bude primátor mesta informovať poslancov a verejnosť najneskôr 14 dní pred jeho plánovaným uskutočnením.

Mestskí poslanci sa na ustanovujúcom zastupiteľstve zaoberali aj návrhom na určenie platu primátora Petra Fiabáne. Mesačný plat primátora mesta je určený zákonom vo výške 3,54 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Plat je zložený zo základu – minimálneho platu bez navýšenia, ktorý môže mestské zastupiteľstvo zvýšiť až o 60 percent. Primátor Žiliny zarábal počas uplynulého štvorročného obdobia vo funkcii základný plat bez navýšenia. O prípadnom navýšení platu primátora bude zastupiteľstvo rokovať až po schválení rozpočtu mesta na rok 2023 a programového vyhlásenia.

Zloženie Mestského zastupiteľstva v Žiline 2022 – 2026

a zaradenie poslancov do jednotlivých výborov v mestských častiach:

  • Volebný obvod č. 1 – Hliny I – IV, Staré mesto: PaedDr. Ľudmila Chodelková, Karol Čepec, Ing. Igor Choma, Mgr. Zuzana Balogová, MUDr. Peter Durmis
  • Volebný obvod č. 2 – Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha: Mgr. Vladimír Randa, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Ing Soňa Turčányiová, Mgr. Mgr. Peter Steinhübl
  • Volebný obvod č. 3 – Solinky: Mgr. Peter Cibulka, Mgr. Dominik Hriník, Ing. Ľubomír Bechný, Ing. František Talapka, Ing. Martin Kapitulík
  • Volebný obvod č. 4 – Vlčince: Mgr. Iveta Martinková, Mgr. Róbert Kašša, Mgr., Ing. Patrik Groma, PhD., Mgr. Ján Rzeszoto, Mgr. Karol Haas, Ondrej Šoška, Mgr. et. Mgr. Jana Filipová
  • Volebný obvod č. 5 – Hájik: Ing. Ľuboš Plešinger, Ing. Ján Ničík, Ing. Peter Čerňan
  • Volebný obvod č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové: Ing. Jozef Juriš, MBA, Mgr. Anton Trnovec
  • Volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota: Mgr. Branislav Delinčák, Mgr. Denis Cáder
  • Volebný obvod č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie a Zástranie: Ing. Ján Pažický, JUDr. Jozef Augustín, PhD., Ing. Anton Kozlík