Najčastejšie hľadané žiadosti

Žilbyt, s.r.o.

Útvar hlavného architekta

Stavebný úrad

Referát správy majetku

Referát športu

Referát špeciálneho stavebného úradu – životné prostredie

Referát špeciálneho stavebného úradu – doprava

Referát sociálnych služieb a ekonomiky

Referát sociálno – právnej ochrany a sociálnej pomoci

Referát školstva a mládeže

Referát opatrovateľskej služby a posudkových činností

Referát miestneho rozvoja

Referát matričného úradu

Referát kultúry

Oddelenie školstva a mládeže

Oddelenie právne

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Odbor sociálny a bytový

Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Odbor ekonomický

Klientske centrum – Europalace

Bytový referát