Na sídlisku Vlčince sa zrevitalizuje vnútroblok

5 Vizuál5 Vizuál
Vnútroblok v lokalite ulíc Slovanská a Tulská sa po rokoch dočká revitalizácie. Obyvatelia Vlčiniec sa tak môžu tešiť na nový priestor plný zábavy, oddychu a zelene. Projekt je z prevažnej časti hradený z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Hlavným cieľom revitalizácie verejného priestoru je zlepšenie environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry na sídlisku Vlčince. Pri návrhu sa podľa žilinského primátora Petra Fiabáne rešpektoval pôvodný priestor, existujúce spevnené plochy a súčasné funkčné využitie s doplnením požiadaviek občanov žijúcich v blízkom okolí.

Vizualizácia vnútrobloku Slovanská a Tulská

„Obnovy sa dočkajú športové asfaltové plochy, vzniknú nové chodníky, vytvoria sa herné prvky i mobiliár pre deti a mládež. Obnoví a doplní sa drobný mobiliár v podobe prístreškov na smetné nádoby, lavičky, ležadlá, kruhové lavičky či šachové stoly,“ priblížil P. Fiabáne. Z hľadiska vegetačných úprav samospráva vytvorí nové herné kopce, vysadí stromy, kry a trvalkové záhony. Veľká časť existujúcich trávnikov sa rekultivuje. Na vyšliapaných miestach a okolo nových herných plôch i prvkov mobiliáru trávnik doplnia plastové rohožky, čím vznikne bezpečnostný povrch takzvaná dopadová plocha. Priestor s hernými prvkami sa sústreďuje v strede vnútrobloku okolo obnovovaných ihrísk. Pozdĺž západnej strany vnútrobloku, rovnobežne so Slovanskou ulicou, sa vytvorí nová bežecká dráha v dĺžke 130 m so špeciálnym povrchom z gumovej zmesi (EPDM). Celý areál bude doplnený verejným osvetlením, čím sa priestor viac presvetlí. Drobný mobiliár tvorí viacero detských hojdačiek, vytvorenie spevnenej plochy stojanov na bicykle, doplnenie smetných košov, kompostérov a knižnej búdky. Z herných prvkov pre deti a mládež pribudnú 4 drevené veže, dve budú slúžiť ako parkurové ihrisko a dve ako detské ihriská s rôznymi preliezkami. Pri južnej detskej veži bude vytvorená väčšia dopadová plocha s gumovými rohožami, ktorá bude v sebe zahŕňať herné prvky pre deti so zníženou schopnosťou pohybu. Je to predovšetkým trampolína a kolotoč pre deti na invalidnom vozíku. Okolo detských asfaltových ihrísk sa vytvoria drevené stupne tvoriace hľadisko a zároveň vznikne oporná stena pre herné kopce.

Vizualizácia vnútrobloku Slovanská a Tulská

Revitalizácia poteší aj športovcov, existujúce využívané plochy budú nahradené novým asfaltom a doplnené povrchom z gumovej zmesi, taktiež sa doplnia tyče na volejbalové siete, basketbalový kôš, stôl na stolný tenis. Myslelo sa aj na seniorov, pre ktorých budú doplnené dva šachové stolíky a ihrisko na petang. Dôležitým nosným bodom celej revitalizácie je výsadba zelene. „K jestvujúcej zeleni pribudnú ďalšie listnaté a ihličnaté stromy, kry, trvalkové záhony a popínavá zeleň. Tá bude využitá na zatraktívnenie priestoru, popínavá zeleň zakryje prístrešky smetných nádob a taktiež vytvorí parkovacie zábrany,“ doplnil žilinský primátor. Revitalizácia vnútrobloku v lokalite ulíc Slovanská a Tulská na sídlisku Vlčince odštartovala začiatkom marca bude dokončená do 31. októbra 2023. Celkové náklady sú vo výške 676 792,25 eura z toho je nenávratný finančný príspevok z IROP vo výške 573 922,32 eura.