Na podporu zelených opatrení získalo mesto takmer 300-tisíc eur

Sustainable living environmentalist hand holding green earthSustainable living environmentalist hand holding green earth
Mesto Žilina zrevitalizuje areály dvoch školských zariadení na sídlisku Vlčince. Radnica získala na tento zelený projekt nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 288-tisíc eur z fondov Európskej únie. Cieľom projektu, ktorý sa bude realizovať v exteriérových priestoroch Základnej školy s materskou školou sv. Gorazda a Materskej školy Trnavská, je skvalitnenie životného prostredia v meste prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. „Dôsledky klimatických zmien pociťujeme všetci. Najmä väčšie mestá s obrovskými betónovými plochami sa stretávajú s problémom chýbajúcich zelených oáz, ktoré by ochladili vzduch predovšetkým počas horúcich letných dní. Naším zámerom je preto podporovať obnovu, prípadne budovanie takýchto zelených plôch v našom meste,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne, podľa ktorého aj akékoľvek malé opatrenie napríklad v podobe nového trávnika, má určitý dosah na kvalitu mikroklímy. Základná škola s materskou školou sv. Gorazda vďaka príspevku z eurofondov zrevitalizuje svoje dve átriá. V prvom, ktoré prislúcha k materskej škole, sa zachovajú obe existujúce pieskoviská spolu s jestvujúcou výsadbou a trávnikom. Priestor však doplní niekoľko funkčných prvkov určených na hru a edukáciu detí. Po obvode átria vznikne záhon so šlapákovým chodníkom, ktorý bude slúžiť ako exteriérová „stolová hra“. Z átria sa tak stane priestor s množstvom aktivít obklopený pestrým záhonom. Druhé átrium, ktoré patrí k základnej škole, bude po obnove slúžiť ako miesto pre zhromažďovanie a oddych žiakov či pedagógov. V projekte revitalizácie sa počíta s vybudovaním jedného centrálneho zhromažďovacieho priestoru a dvoch menších prepojených prírodných chodníkov. Spevnenú plochu budú tvoriť prírodné čadičové kocky, ktoré umožnia prirodzené vsakovanie dažďovej vody. Areál doplní pestrofarebný mobiliár a pribudnú dve nové borovice. Ďalšou aktivitou v rámci schváleného projektu je i obnova areálu Materskej školy Trnavská. Revitalizácia prinesie nielen výmenu hracích prvkov, ale tiež úpravu centrálneho trávnika. Ten by mal slúžiť ako funkčný priestor určený pre výučbu a hry. Pribudne tu edukačný altánok s vegetačnou strechou, zmyslový chodník a bludisko zo živého plota. Z pôvodného pieskoviska vzniknú tri menšie dizajnové a doplnia sa o herné prvky. Súčasťou projektu je i výsadba dvoch jabloní a kvetinového záhonu. Celkové oprávnené výdavky na projekt „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“ predstavujú sumu 303 199,74 eur, pričom príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je vo výške 288 039,75 eur. S realizáciou aktivít projektu by sa malo začať po ukončení kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom IROP a realizácia projektu bude následne trvať 7 mesiacov.