Na mape automatických externých defibrilátorov je už aj FBI UNIZA

AEDAED

Automatický externý defibrilátor (AED) je prístroj určený na neodkladnú základnú resuscitáciu pri bezvedomí a zástave dýchania. Jedná sa o mikroprocesorom riadený prístroj, ktorý môžu obsluhovať laici i trénovaní záchrancovia, nakoľko po aktivácii prístroja je záchranca okamžite riadený hlasovou i obrazovou nápoveďou prístroja. Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) sa vďaka spolupráci s DHZO Žilina a Žilinská univerzita podarilo takýto prístroj získať a dostať sa tak na mapu AED prístrojov.

Primátor mesta Žilina, Mgr. Peter Fiabáne a vedúci oddelenia krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, Ing. Lukáš Čerňava vo štvrtok 15. 2. 2024 slávnostne odovzdali AED prístroj predsedovi a veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru obce, Ing. Milanovi Konárikovi, PhD. Odovzdania sa zúčastnil aj rektor Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Ján Čelko, CSc., dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva, doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. a predseda Slovenského Červeného kríža – územného spolku Žilina, Mgr. Peter Martinek, MBA.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity sa tak dostala na mapu AED prístrojov, ktorú nájdete na stránke Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Záchranca môže po zavolaní tiesňovej linky 155 využiť navigovanie operátora k najbližšiemu prístroju.

AED prístroj je umiestnený pred vstupom do areálu FBI UNIZA na Ul. 1. mája pri autobusovej stanici a pri potrebe záchrany života je prístupný širokému okoliu. Defibrilátor sa nachádza v ochrannej skrinke a proti úmyselnému poškodeniu a odcudzeniu je zabezpečený alarmom.

V Žiline a jej mestských častiach je momentálne nainštalovaných celkovo 9 AED na týchto stanoviskách: Informácie MsÚ Žilina, Hasičská zbrojnica Trnové, Hasičská zbrojnica Mojšova Lúčka, Hasičská zbrojnica Brodno, Kultúrny dom Zástranie, Vrátnica Žilinskej univerzity Ul. 1. mája, Žilinská plaváreň (stanovisko plavčíka), Mestská polícia na ul. Hollého, vozidlo Mestskej polície Žilina.

Samospráva plánuje v budúcnosti s inštaláciou defibrilátorov pokračovať a výrazne tak zvýšiť ich počet na území mesta.