Mestský úrad implementoval systém manažérstva kvality, získal titul CAF

Odovzdanie titulu Efektivny pouzivatel modelu CAFOdovzdanie titulu Efektivny pouzivatel modelu CAF
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia (CAF) udelil titul Efektívny používateľ modelu CAF mestu Žilina, ktoré úspešne implementovalo model CAF v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Národný projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Mesto Žilina získalo podporu pri implementácii modelu CAF zapojením sa do 3. kola výzvy národného projektu. Vďaka pomoci a podpore CAF centra postupne prešiel mestský úrad a jeho odbory fázou samohodnotenia, externého posúdenia a tvorbou akčného plánu zlepšovania. Po tomto náročnom procese absolvovali záverečné hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, po ktorom im bol udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF. „Kvalitná samospráva a jej služby sa v konečnom dôsledku hodnotia podľa ich vplyvu na kvalitu života ľudí v mestách a obciach. Účelom modelu CAF je viesť verejné organizácie k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov a ja som veľmi rád, že sa mestskému úradu podarilo titul Efektívny používateľ modelu CAF získať. Čaká nás, samozrejme, ešte dlhá cesta, ktorá spočíva v implementácii akčného plánu zlepšovania,“ podotkol primátor Peter Fiabáne. Model CAF je jednou z možností ako komplexne zhodnotiť fungovanie organizácie verejnej správy, identifikovať, kde sú ešte rezervy a čo sa dá v organizácii zlepšiť. A ak to organizácia robí správne, získanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF je pridanou hodnotou. „Zvyšujúci sa počet samospráv, ktoré implementujú model CAF, je dôkazom toho, že kvalita a snaha o zlepšovanie nie je len doménou firiem a súkromných spoločností. Aj občan je zákazník, a preto aj služby samospráv poskytované práve občanom by sa mali neustále zlepšovať,“ povedala predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská. Model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejný sektor. Je prvým európskym nástrojom manažérstva kvality vyvinutým verejným sektorom, ktorý je špeciálne prispôsobený pre potreby organizácií verejnej správy. Zaoberá sa všetkými aspektmi organizačnej výnimočnosti a podporuje trvalé zlepšovanie. Model CAF je založený na predpoklade, že vynikajúce výsledky výkonnosti organizácie a tiež výsledky voči občanom, zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú pomocou vodcovskej stratégie a plánovania, čo sa premieta pri riadení zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov.