Mestský les sa môže stať súčasťou pralesnej lokality Skalnatá

LesLes
V minulom roku vznikla na Slovensku rezervácia Pralesy Slovenska, ktorá zahŕňa 76 lokalít na území našej krajiny s najzachovalejšími zvyškami pralesných porastov. Najbližšia pralesná lokalita pri našom meste je rezervácia Skalnatá, ktorá sa nachádza v Turskej doline. S touto rezerváciou susedí i zachovalý les, ktorého vlastníkom je mesto Žilina. Do budúcna by mohla byť aj táto lokalita zahrnutá do susediaceho pralesného územia a získala by tak hodnotu pralesnej lokality v 5. stupni ochrany prírody. Pralesnú lokalitu Skalnatá tvorí zachovalý les o výmere 41 ha, v ktorom prevažujú dreviny buk a jedľa. Lokalita sa nachádza vo východnej časti Lúčanskej Malej Fatry, približne 5 km juhovýchodne od obce Turie. Územie je súčasťou chráneného vtáčieho územia Malá Fatra. Spomínaný mestský les priamo susedí s rezerváciou Skalnatá a má takmer rovnakú štruktúru, resp. druhovú skladbu rastlín. Jeho výmera je 8,9 ha a nachádza sa v katastrálnom území obce Turie.  Vzhľadom na tieto skutočnosti by mohol byť mestský les po splnení všetkých príslušných podmienok pripojený k pralesnej lokalite Skalnatá, čím by získal nielen ochranu územia, ale ostala by zachovaná aj biodiverzita krajiny a v neposlednom rade by mal veľký význam z hľadiska zmierňovania súčasných klimatických zmien. Za týmto účelom sa konali už viaceré rokovania medzi samosprávou a zástupcami Správy Národného parku Malá Fatra, ktorí predbežne odporučili, aby bol les zahrnutý do susedného územia rezervácie Skalnatá, keďže má pralesný charakter. Aby sa však zachovali prírodné hodnoty spomínaného lesa, mal by z väčšej časti ostať bez zásahu tak, rovnako ako susedná rezervácia. Správa NP Malá Fatra  zároveň navrhuje rozšíriť rezerváciu  aj o lesné porasty mesta v Turskej doline. Správa uvedeného mestského lesného pozemku by bola nastavená tak, aby sa plocha zachovala v pôvodnom stave a ponechala sa na prírodný vývoj. Zároveň by bolo možné uvedenú lokalitu využiť na propagačné , edukačné  a ekologické aktivity mesta. Uvedená lokalita je taktiež súčasťou chráneného vtáčieho územia. Ďalšie rokovania so zástupcami Správy NP Malá Fatra sa budú konať v decembri tohto roku. Realizáciou tejto aktivity by sa zvýšil nielen význam daného územia, ale došlo by aj k zachovaniu existujúcich ekosystémov, ktoré môžu mať do budúcna pre životné prostredie i naše mesto veľký význam s ohľadom na aktuálne klimatické hrozby.