Mestskú hromadnú dopravu čaká rozsiahla rekonštrukcia

Titulka_zastávka Mateja BelaTitulka_zastávka Mateja Bela
Samospráva sa pripravuje na dôležitý projekt, ktorý sa dotkne takmer všetkých Žilinčanov. Príprava na rekonštrukciu trolejových tratí sa blíži do finále a v rokoch 2024 až 2026 by sa mala uskutočniť ich samotná modernizácia. Obnovou prejdú všetky existujúce trolejbusové trate, trakčné meniarne a napájacie vedenie. Taktiež sa dobudujú a rozšíria trolejbusové obratiská, dôjde k prestavbe vybraných križovatiek za účelom zlepšenia ich prejazdnosti a zvýšenia cestovnej rýchlosti, dobudujú sa tri nové prepojovacie úseky, zriadí sa noví telekomunikačná technika a trolejové križovatky sa vybavia automatickým stavaním jazdnej cesty (výhybiek). Modernizácia sa bude týkať úsekov trolejbusových tratí v celkovej dĺžke 58,9 km. V rámci pripraveného projektu sa plánujú dobudovať úseky tratí z ulice Pod Hájom na Centrálnu ulicu, prepojenie Kvačalovej ulice (z depa) na sídlisko Hájik a taktiež vznikne prepojenie trakčného vedenia z križovatky ulíc Komenského – Veľká okružná po križovatku ulíc Romualda Zaymusa – Halková. Pribudne tak 5,6 km nových prepojovacích úsekov. Výsledkom modernizácie trolejbusových tratí bude zníženie ekologického a environmentálneho zaťaženia dopravy v meste z pohľadu emisií a znečisťovania životného prostredia. Výstavba sa nezaobíde bez dopravných obmedzení, preto sa stavba bude realizovať po častiach tak, aby vznikali obmedzenia len na určitom mieste. Základný princíp je nasledovný: trolejbusová trakcia na území mesta Žilina je napájaná z troch meniarní Veľká Okružná, Bajzova a Závodie, pričom každá meniareň napája presne vymedzené oblasti trakčného vedenia. Najväčšie dopravné obmedzenia budú počas realizácie stavby vždy v napájacej oblasti meniarne, ktorá bude práve rekonštruovaná. Verejnosť bude o všetkých obmedzeniach v doprave aj MHD včas informovaná prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných prostriedkov dopravného podniku a mesta Žilina. Na financovanie prípravy projektovej dokumentácie pre komplexnú modernizáciu a rozšírenie trolejbusových tratí už mesto Žilina vyčerpalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 905-tisíc eur z celkovej sumy približne 2,8 mil. eur, ktoré sú na tento účel schválené z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Výdavky na projektovú dokumentáciu sú z 95 % hradené z národného projektu Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline. Hlavným cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie v štyroch stupňoch, zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy a k tomu prislúchajúcej inžinierskej činnosti. Termín pre kompletné ukončenie projekčných činností končí v novembri 2023. Projektová dokumentácia je nevyhnutnou podmienkou nadväzujúceho investičného projektu s názvom Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline, ktorý mesto plánuje realizovať po roku 2023. Dopravný podnik mesta Žiliny v spolupráci s mestom pripravuje taktiež projekt dobudovania a modernizácie depa. Jeho cieľom je zefektívniť, urýchliť a skvalitniť servis vozidiel MHD a v neposlednom rade zlúčiť údržbovú základňu z ulíc Košická a Kvačalova do jedného priestoru. Súčasný areál dopravného podniku má viac ako 25 rokov a aktuálne už nevyhovuje potrebám údržby nových vozidiel. Po dobudovaní depa v  areáli DPMŽ vznikne dôležitý priestor pre údržbu, opravu a parkovanie vozidiel. Taktiež je tu ekonomický faktor, v ktorom sa spoja dve základne do jednej vo vlastnom objekte. Moderným a komplexným vybavením depa sa zníži potreba vykonávať údržbu vozidiel prostredníctvom dodávateľov. Odhadovaná realizácia výstavby a modernizácie depa je v rokoch 2023 – 2025. Aktuálne je príprava projektovej dokumentácie pre tento projekt vo fáze, kedy môže mesto Žilina a DPMŽ požiadať o vydanie stavebného povolenia. Projekt na vypracovanie projektovej dokumentácie za približne 750-tisíc eur je z 95 % hradený z Európskych fondov. Vďaka realizácii projektu sa zabezpečí zlepšenie kvality údržby vozidiel MHD, zníženie poruchovosti vozidiel a tým sa eliminujú i výpadky spojov vplyvom zlepšenej starostlivosti o vozový park. Zabezpečí sa taktiež úspora času na údržbu a opravy vozidiel MHD, eliminujú sa potreby vykonávať servisu dodávateľským spôsobom, predĺži sa životnosť vozidiel dráhovej MHD v dôsledku zastrešenia odstavnej parkovacej plochy a kvalitnejšej údržby a opráv, skvalitní sa manipulácia s trolejbusmi v nepriaznivom počasí, ušetria sa náklady na údržbu parkovacej plochy trolejbusov v zimnom období, zvýši sa externá čistota vozidiel MHD a v konečnom dôsledku sa zvýši aj kvalita a komfort cestovania. Modernizácia a rekonštrukcia depa Kvačalova je ocenená na takmer 40 miliónov eur. Financovanie projektu je plánované prostredníctvom eurofondov. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku plánuje dopravný podnik podať v rámci nového Programu Slovensko 2021 – 2027. V prípade zostatku finančných zdrojov v končiacom Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 sa začne s výstavbou už v roku 2023.