Mestské zastupiteľstvo podporilo projekt na Bratislavskej ulici a obmedzilo hazard

MZ fotoMZ foto

Žilinská samospráva bude nasledujúce obdobie do apríla 2024 realizovať projekt s názvom Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina. Osem projektových aktivít sumou približne 380-tisíc eur bude mesto financovať zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu. Súhlas s implementáciou projektu v Žiline vyjadrili mestskí poslanci na svojom 34. zasadnutí v pondelok 19. septembra.

Projekt sa zameria na pomoc deťom so zvládaním náročnosti preberaného učiva počas vyučovania na základnej škole a zlepšenie ich domácej prípravy, zvýšenie záujmu rodičov detí o predškolskú výchovu v materských školách, podporu a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania či prevencie straty bývania. V lokalite Bratislavskej ulice je plánované vybudovanie prvkov pre workoutové aktivity mladých ľudí a vytvorenie šiestich pracovných miest pre lektorov z marginalizovaných komunít. Jednou z úloh je aj priame zapájanie nájomníkov z rómskej komunity do starostlivosti o vlastné bývanie, prevzatie zodpovednosti za kvalitu a dôstojnosť vlastného bývania, čo by mala podporiť požičovňa pracovného náradia zriadená pri komunitnom centre. V rámci realizácie projektu sa ráta s rekonštrukciou pôvodných priestorov komunitného centra z roku 2011 i nadstavbou, čím by sa mala rozšíriť ponuka nových sociálnych služieb.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na ostatnom rokovaní schválilo zámer zriadiť príspevkovú organizáciu mesta Kultúrno-kreatívne centrum Žilina, ktorá by v budúcnosti zastrešila činnosť súčasných a budúcich kultúrnych inštitúcií zriadených mestom. Cieľom je naplnenie dlhodobej kultúrnej stratégie mesta či zabezpečenie systematického plánovania i realizácie investícií do kultúrnej infraštruktúry. Ďalším krokom je aktuálne príprava analýzy dopadu zriadenia príspevkovej organizácie Kultúrno-kreatívne centrum Žilina a jej činnosti na rozpočet.

Mestskí poslanci si počas rokovania v pondelok 19. septembra vypočuli pravidelnú informatívnu správu k ohlasovaniu výrubov drevín a stromov na celom území mesta a pravidelnú správu k Vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky. Zastupiteľstvo prerokovalo zmeny rozpočtu, správu o činnosti združenia právnických osôb INOVIA, správu o činnosti obchodnej spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina či monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta.

Správa športových zariadení mesta Žilina dostala od zastupiteľstva súhlas s realizáciou projektov modernizácie osvetlenia na Mestskej krytej plavárni v Žiline a tréningovej hale Zimného štadióna v Žiline. Pri rekonštrukcii osvetlenia navrhuje použitie LED svietidiel vrátane kompletnej regulácie osvetľovacej sústavy. Koncepcie vychádzajú z analýzy a svetelno-technickej štúdie osvetlení.

Mestskí poslanci vyjadrili hlasovaním súhlas s prijatím všeobecne záväzného nariadenia, ktoré zakazuje umiestňovanie herní vo vzdialenosti bližšej ako 500 metrov ku školám, školským zariadeniam, zariadeniam sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či zariadeniam pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovní mládeže. Návrh vznikol s cieľom ochrany detí a mládeže pred nežiadúcim vplyvom hazardných hier.

Nasledujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline sa v zmysle zákona uskutoční ako ustanovujúce do 30 dní od komunálnych volieb, ktoré sa na území Slovenska konajú 29. októbra.