Mesto zmodernizovalo odborné učebne v dvanástich základných školách

Nová učebňa informatikyNová učebňa informatiky
Mesto ukončilo poslednú etapu modernizácie odborných učební v dvanástich základných školách. Hodnota investície je viac ako 370 -tisíc eur, výška nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu je viac ako 273-tisíc eur. Nové informačné a komunikačné technológie pribudli v základných školách Lichardova, Martinská, Jarná, Karpatská, V. Javorku, Námestie mladosti, Limbová, Slovenských dobrovoľníkov a v štyroch základných školách s materskými školami Školská, Do Stošky, Ulica sv. Gorazda a Gaštanová. Do škôl bolo dodaných viac ako 600 kusov výpočtovej techniky, z toho 382 kusov počítačových zostáv pre žiakov, učiteľov a užívateľov školských knižníc a 85 kusov notebookov. Vyučovací proces v základných školách obohatia aj nové multifunkčné tlačiarne, 3D tlačiarne, interaktívne projektory, tablety a televízory. Do nových počítačov bolo dodané a inštalované nové softvérové vybavenie, napríklad MS Windows 10, MS Office 2019 Acdmc, mozaBook Classroom a knižnično-informačný systém. Hodnota dodávky je viac ako 26-tisíc eur, z čoho nenávratný finančný príspevok je viac ako 25-tisíc eur. „Teším sa, že mesto systematicky získava finančné prostriedky z európskych fondov, ktoré pomáhajú obnovovať a modernizovať naše školy. Modernizácia odborných učební prispeje ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu a zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov v dvanástich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ podotkol Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina. Ukončením poslednej etapy modernizácie odborných učební sú základné školy vybavené novým nábytkom do jazykových, prírodovedných, polytechnických a IKT učební a školských knižníc. Vďaka projektom pribudli aj nové didaktické pomôcky pre výučbu fyziky, biológie, chémie, polytechniky, knihy v školských knižniciach, informačno-komunikačné technológie a softvérové vybavenie  v celkovej hodnote viac ako 1 milión eur. Výška nenávratného finančného príspevku je viac ako 875-tisíc eur a mesto sa podieľalo na financovaní sumou viac ako 157-tisíc eur .