Zodpovedné verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Mesto Žilina
Sídlo: Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu:
 0330353001/5600
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Postupmi vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách sú:

  1. a) verejná súťaž ( § 66 zákona ),
  2. b) užšia súťaž ( § 67-69 zákona ),
  3. c) rokovacie konanie so zverejnením ( § 70-73 zákona),
  4. d) súťažný dialóg (§ 74-77 zákona),
  5. e) inovatívne partnerstvo (§ 78-80 zákona),
  6. f) priame rokovacie konanie ( § 81-82 zákona).

Zákon rozlišuje zákazky v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky nasledovne:

  1. a) zákazka s nízkou hodnotou (§ 5 ods. 4 zákona),
  2. b) podlimitná zákazka (§ 5 ods. 3 zákona),
  3. c) nadlimitná zákazka (§ 5 ods. 2 zákona).

Prílohy na stiahnutie