Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Informácia o spôsobe podávania oznámení o protispoločenskej činnosti podľa Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov.

Za protispoločenské konanie (činnosť) možno považovať:

Osoby, ktoré môžu podať oznámenie v zmysle zákona sú osoby v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu, prípadne osoby,

Na prešetrovanie oznámení v zmysle tohto zákona je oprávnený hlavný kontrolór mesta. 

V zmysle schváleného vnútorného systému preverovania oznámení je možné oznámenie podať nasledujúcimi spôsobmi:

Neprehliadnite!

Pracovnoprávnym vzťahom sa na účely tohto zákona rozumie pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.

Iným obdobným vzťahom sa rozumie najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť.

Podnety podané zamestnávateľovi mesto Žilina osobami, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon budú automaticky postúpené na vybavenie štandardným postupom, podľa obsahu a príslušnosti.