Prideľovanie dotácií

Mesto Žilina si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.

Poskytovanie dotácií je viazané na preukázanie opodstatnenosti tohto poskytnutia.

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta nie je právne nárokovateľné.

Mesto má možnosť na základe vopred vyhlásených podmienok udeľovať dotácie, t.j. finančnú podporu konkrétnym projektom, ktoré predložia právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia. Podmienkou je, že musia mať sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo pôsobiť, vykonávať činnosť na území hlavného mesta alebo poskytovať služby obyvateľom mesta.