Dotácia primátora

Pod pojmom „dotácia primátora mesta“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok na základe rozhodnutia primátora.

Dotácie mesta môžu byť poskytnuté právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Prílohy na stiahnutie