Záštita primátora

Záštita primátora mesta Žilina (ďalej len záštita) môže byť poskytnutá nad kultúrnymi, spoločenskými, vzdelávacími, športovými, charitatívnymi a ďalšími verejnoprospešnými podujatiami, ktoré sa konajú predovšetkým na území mesta Žilina alebo v jeho najbližšom okolí, a tiež pri prezentácii mesta v zahraničí. Záštita má symbolický a čestný charakter a jej udelenie sa nespája s finančným alebo iným spolupodieľaním sa mesta pri organizovaní podujatia.  Udeľuje sa písomne, vo forme listu primátora.

Podmienkou pre udelenie záštity: informácia o záštite mesta bude prezentovaná počas samotného podujatia, prípadne aj v médiách a bude uvedená na všetkých materiálov súvisiacich s podujatím (propagačné materiály, pozvánky atď.).

Žiadosť o udelenie záštity treba poslať na adresu:
Mestský úrad Žilina, Kancelária primátora, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina.
Žiadosť musí obsahovať: názov, resp. meno a priezvisko organizátora, názov podujatia, termín a miesto konania podujatia, stručný opis podujatia.