Kompetencie primátora

Primátor je výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok, je štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych vzťahoch mesta v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta a v administratívnoprávnych vzťahoch mesta je správnym orgánom.

Primátora volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu. Výkon funkcie primátora sa končí uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, zložením sľubu nového primátora.

Funkcia primátora je verejnou funkciou; je nezlučiteľná s funkciou starostu, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy a s funkciou podľa osobitného predpisu.

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.