Vydávanie hlasovacieho preukazu

Hlasovací preukaz

Občan Slovenskej republiky môže požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávňuje zúčastniť sa volieb mimo svojho trvalého bydliska. Ak máte trvalý pobyt na území mesta Žilina a v deň konania volieb nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaní, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz sa vydáva a možno sa prostredníctvom neho zúčastniť v nasledovných voľbách:

Hlasovací preukaz sa nevydáva a nemožno na sa prostredníctvom neho zúčastniť v nasledovných voľbách:

Podmienky a spôsob požiadania o hlasovací preukaz:

Žiadosť musí obsahovať:

(V prípade podania žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom elektronického formulára sú všetky potrebné údaje predvyplnené)

Žiadosť možno podať aj prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr posledný deň pred konaním volieb. Na žiadosti je potrebné uviesť splnomocnenú osobu s uvedením jej mena, priezviska a čísla občianskeho preukazu, podpis na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Splnomocnená osoba potvrdzuje prevzatie preukazu svojím podpisom.

Vydávanie hlasovacieho preukazu upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie