Predstavitelia mesta od roku 1325

Od roku 1325, keď už poznáme prvé meno žilinského richtára, sa pomenovanie prvého predstaviteľa nášho mesta viac ráz zmenilo. Spočiatku to bol dedičný richtár, popri ktorom si mešťania od 15. storočia volili aj svojho richtára. Voľby sa uskutočňovali koncom apríla v nedeľu po sviatku svätého Juraja (24. apríla). Od roku 1771 bol richtár volený od 1. novembra. V roku 1848 a v rokoch 1860 až 1873 stál na čele mesta mešťanosta a súčasne tu bol aj richtár. Po vzniku Veľkej obce Žilina v roku 1874 bol na čele mesta už iba richtár, a to až do roku 1910. Vtedy získala Žilina štatút mesta a na jej čele bol volený mešťanosta až do roku 1923. Vtedy sa opäť Žilina stala veľkou obcou na čele s voleným starostom. V rokoch 1938 až 1945 malo mesto menovaného starostu, potom vládneho komisára a v poslednom roku mešťanostu. V máji 1945 vznikol Miestny národný výbor, ktorý mal až do svojho zániku vo februári 1948 na čele voleného predsedu. Od februára 1948 do roku 1949 mesto spravovala miestna správna komisia na čele s menovaným predsedom. V rokoch 1949 až 1954 nemalo mesto samostatný správny orgán. V roku 1954 vznikol Mestský národný výbor, ktorý zanikol v roku 1990. Na jeho čele bol volený predseda. Od roku 1990 vzniklo Mesto Žilina ako samostatný právny subjekt na čele s voleným primátorom.

Richtárov, starostov a primátorov mesta Žilina od roku 1325 bolo spolu 201.

Chronológia vývoja mesta do roku 2007