VZN 19/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 19/2023
Schválené: 12. 12. 2023
Oznámené: 15. 12. 2023
Dátum účinnosti: 30. 12. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky