VZN č. 4/2023 mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 4/2023
Schválené: 21. 2. 2023
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 4. 2023 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky