Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/2020
Schválené: 29. 6. 2020
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky