Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 2001 (zrušené) o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 9/2001
Schválené: 1. 1. 2002
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2002 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky