Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2018 (zrušené), ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/2018
Schválené: 23. 4. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 4. 2018 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky