Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 (zrušené) o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 8/2016
Schválené: 4. 4. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 4. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky